Мы переехали на
http://shvabe.com/about/company/vologodskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/about-vomz/